کتاب فارسی | آسیب شناسی نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی کشور
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

آسیب شناسی نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت های متوسط و بزرگ صنایع غذایی کشور


نویسنده : موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

ذخیره کتاب