کتاب فارسی | سرگذشت دو اعتصاب معدن ران سنگ اهن بافق
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

سرگذشت دو اعتصاب معدن ران سنگ اهن بافق


نویسنده : کمیته انتشارات بنیاد پژوهشی

ذخیره کتاب