کتاب فارسی | چرا خدا وجود ندارد ، پاسخهای ساده به ۲۰ استدلال رایج در باره وجود خدا
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

چرا خدا وجود ندارد ، پاسخهای ساده به ۲۰ استدلال رایج در باره وجود خدا


نویسنده : آرمین نوابی ، کیانوش احمدی شهمیر زادی

ذخیره کتاب