کتاب فارسی | انفعال سیاسی در پوشش (مشی توده ای)نقدی بر سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

انفعال سیاسی در پوشش (مشی توده ای)نقدی بر سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر


نویسنده : هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران

ذخیره کتاب