کتاب فارسی | بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

بحثی پیرامون سازماندهی طبقه کارگر


نویسنده : چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهائی بخش خلقهای ایران)

ذخیره کتاب