کتاب فارسی | درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

درباره اصلاحات ارضی و نتایج مستقیم آن


نویسنده : چریکهای فدایی خلق ایران (سری تحقیقات روستایی سازمان چریکهای فدایی ایران)

ذخیره کتاب