کتاب فارسی | استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

استالینیسم و مسئله بوروکراسی در جامعه سوسیالیستی


نویسنده : سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

ذخیره کتاب