کتاب فارسی | ناجیان جهان و عقده طردشدگی (بتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکولا، زال، رستم، سهراب، موسی، مسیح، محمد)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

ناجیان جهان و عقده طردشدگی (بتمن، سوپرمن، ژوکر، دراکولا، زال، رستم، سهراب، موسی، مسیح، محمد)


نویسنده : ماری لو سولر، نادیا ابوت، حمید محوی

ذخیره کتاب