کتاب فارسی | 21 آذر 1324 تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه‌وری در آن ( خاطرات سرتیپ علی‌اکبر درخشانی)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

21 آذر 1324 تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه‌وری در آن ( خاطرات سرتیپ علی‌اکبر درخشانی)


نویسنده : شاهرخ فرزاد

ذخیره کتاب