کتاب فارسی | «نگارین داستان» - نقد و ارزیابی برخی شگردهای داستان‌پردازی در منظومه (( ویس و رامین))
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

«نگارین داستان» - نقد و ارزیابی برخی شگردهای داستان‌پردازی در منظومه (( ویس و رامین))


نویسنده : الهه عظیمی یانچشمه، دکتر محمد علی صادقیان

ذخیره کتاب