کتاب فارسی | )The Human Factor عامل انسانی (ترجمه ای از
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

)The Human Factor عامل انسانی (ترجمه ای از


نویسنده : گراهام گرین ترجمه احمد میرعلائی

ذخیره کتاب