کتاب فارسی | آب و هواشناسی پژشکی (چگونه هوا و آب و هوا بر سلامت ما اثر می گذارند)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

آب و هواشناسی پژشکی (چگونه هوا و آب و هوا بر سلامت ما اثر می گذارند)


نویسنده : پت توماس، ترجمه دکتر داریوش یاراحمدی

ذخیره کتاب