کتاب فارسی | 100 مسئله در فیزیک کلاسیک (برگزیده ای از مجلۀ انجمن معلمان فیزیک آمریکا)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

100 مسئله در فیزیک کلاسیک (برگزیده ای از مجلۀ انجمن معلمان فیزیک آمریکا)


نویسنده : مجلۀ انجمن معلمان فیزیک آمریکا، ترجمه آمنه آهنگری

ذخیره کتاب