کتاب فارسی | )SPSSپردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی (با استفاده از نرم افزار
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

)SPSSپردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی (با استفاده از نرم افزار


نویسنده : دکتر خلیل کلانتری

ذخیره کتاب