کتاب فارسی | (PQ6Rتکنیک های تقویت حافظه (بر اساس تصویرسازی ذهنی آموزش روش علمی مطالعه (
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

(PQ6Rتکنیک های تقویت حافظه (بر اساس تصویرسازی ذهنی آموزش روش علمی مطالعه (


نویسنده : دکتر علی شمیسا

ذخیره کتاب