کتاب فارسی | NLP توسعه مهارت های ان. ال. پی. (مجموعه کتاب های مدیریت موفق)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

NLP توسعه مهارت های ان. ال. پی. (مجموعه کتاب های مدیریت موفق)


نویسنده : موی علی و دیگران، ترجمه سید کاظم بنی هاشمی

ذخیره کتاب