کتاب فارسیدرگذشت منوچهر فرخزاد، از مسئولین و پایه گذاران کتاب فارسی را به جامعه فارسی زبان و تمامی عاشقان کتاب، صلح و آزادی تسلیت می گوییم.کتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
26077آشنایی با هگلپل استراترن، ترجمه مسعود علیا
6187آشنایی با چهره واقعی ابو هریره
23452آشنایی با کار و فعالیت پنج ساله ستره محکمه ج.د.ا
26078آشنایی با کافکاپل استراترن، ترجمه احسان نوروزی
12721آشنایی با کشور هندوستاناحمد عالمی
26076آشنایی با گارسیا مارکزپل استراترن، ترجمه مرجان رضایی
9171آشوبآکیرا کوروساوا
26028آشوب ( قدم اول )ضیا الدین سردار، ایونا آبرامس
12722آشوب هندوستانمحمد بهشتی شیرازی
6554آشوراده و هراتابوالفتح وثوق زمانی
11363آشپزي نوين براي كودكان
890آشپزیگیس گلابتون
9132آشپزی انواع بیسکویت ها
23986آشپزی با قارچاکرم ذاکری
6134آشپزی بدون گوشتپری امامی
25247آشپزی در 20 دقیقهایزابل تویوس
1660آشپزی در تهران
12667آشپزی نظری و عملی
1601آشپزی و غذاهای ایرانی
6176آشپزی گیاهیروحینی قیصری