کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18859مغازی النبیشیخ یعقوب صرفی
18858مکتوبات سید علی حمدانیعلی بن محمد حمدانی
18857ایام غدرمحمد یوسف ابن محمد حمدانی
18856تاریخ عظمی : واقعیات کشمیرحمداعظم دیدیمیری کشمیری
18855شیرین و خسرونظامی گنجوی
18854اکبر نامهحمیداله شهبادی کشمیری
18853دیوان مولوی رومیجلال الدین رومی
18852تفسیر حسینی جلد دوموالالدین
18851تفسیر حسینی جلد اولوالالدین
18850کلیات فارسی تیمورنامهمحمد قاسم بن عبدالخالق بخارایی
18849سراج التواریخ داستان افغانستانفیض محمد کاتب هزاره
18848دیوان سلسله الذهبجامی
18847تواریخ خورشید جهان 1311شیرمحمد خان گنداپور ابراهیم زنی
18846تاریخ فتوحات اسلامیه جلد دوماحمد بن زهنی دهلان
18845تاریخ فتوحات اسلامیه جلد اولاحمد بن زهنی دهلان
18844مثنوی مولویمولانا جلال الدین رومی
18843ایینه جهان نمامحمد محمد زایی درانی
18842دیوان سناییسنایی الغزنوی
18841تاج التواریخعبدالرحمن خان امیر افغانستان
18840اساس القضات از تالیفات احمد جان خان الکوزایی به اهتمام کل محمد رانیاحمد جان خان الکوزایی