کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
19187آزاد و برابرزاده شدیم گرایش جنسی و هویت جنسی براساس قوانین بین المللی حقوق بشر ملل متحد نهاد حقوق بشر دفتر کمیسر عالی
11680آزادي معنوي چيستهارولد كلمب
4328آزادگان در بندابراهیم عباس زاده
10049آزادیجبهه دموکراتیک ملی ایران
4311آزادیاحسان نراقی
500آزادی انسان ایرانیکوروش عرفانی
6241آزادی حق انتقاد از اسلام استمنوچهر جمالی
31321آزادی دهقان (19 دیماه 1341) اطلاعات و روابط عمومی وزارت کشاورزی
8321آزادی را آینده رقم می زندادوارد شوارد نادزه
15449آزادی رنگ و خندهمسعود خیام
30514آزادی مقدم بر لیبرالیسم کوئنتین اسینکر، ترجمه فریدون مجلسی
12683آزادی و خیانت به آزادی شش دشمن آزادی بشرآیزا برلین
25261آزادی و دولت فرزانگی فردریش شیلر
9841آزادی و سازمانبرتراند راسل
28826آزادی و صلح قیصر خسروان (محمّد کللی)
19042آزادی و فرهنگمصطفی رحیمی
20443آزادی و قدرت قانون فرانتس نويمان
21203آزادی وسیاست عبدالرحيم طالبوف
7108آزادی چگونه به دست می آید؟مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت
9626آزادی یا مرگنیکوس کازانتزاکیس