کتاب فارسی | همیاری

PayPal


  اطلاعات حساب بانکی در آمریکا
JPMorgan Chase Bank, N.A.
Routing # 111000614
Acct#118738980


ketab@KetabFarsi.com

  آدرس پستی کتابخانه
eBook Universal
P.O.Box 251592
Plano, TX 75025
U.S.A.

Make check payable to: Reza Badiee for EBook Universal

کمکهای شما به کتابخانه، تضمینی است برای رشد کمی و کیفی کتابخانه خودتان. امید است که دوستان خود را فقط به پرداخت حق اشتراک محدود ننمایند.

با آگاهی از دشواریهای اقتصادی داخل ایران و همچنین تحریم اقتصادی موجود، کتاب فارسی انتظار هیچگونه کمک مالی از داخل ایران ندارد. ولی دریافت کتابها و نشریات الکترونیکی و یا کاغذی کمک بزرگی از این دوستان، کمک بزرگی به کتابخانه خواهد بود.
 

کمک های مالی دریافتی تا به امروز

2014/10/25 Abdolreza, Sweden
$50.00
2014/10/25 Saeed USA
$50.00
2014/10/25 Ahmad USA
$25.00
2014/10/18 Iraj, England
$25.00
2014/10/09 Souroosh, Germany
$15.00
2014/10/09 Masoud, Canada
$30.00
2014/10/03 Tom, Canada
$50.00
2014/10/03 Farzin, Australia
$15.00
2014/09/28 Mohamad, Netherland
$30.00
2014/09/28 Akram, Canada
$25.00
2014/09/28 Mohamad, USA
$25.00
2014/09/28 Ali, USA
$25.00
2014/09/18 Ehsan, Australia
$25.00
2014/09/05 Alina, USA
$25.00
2014/09/05 Mostafa, Canada
$35.00
2014/09/05 Mohammad, USA
$15.00
2014/09/05 Jam, USA
$2.00
2014/09/05 Frang, USA
$25.00
2014/08/24 Bismillah, Australia
$25.00
2014/08/24 Mehrangiz, USA
$25.00
2014/08/21 Ahmad, France
$15.00
2014/08/21 Amirhossein, USA
$15.00
2014/08/21 Farshad, Canada
$25.00
2014/08/17 Farshid, Australia
$1.00
2014/08/17 Vincent, Norway
$20.00
2014/08/17 H, England
$15.00
2014/08/17 Nima, USA
$25.00
2014/08/07 Nazi, USA
$15.00
2014/07/29 Fariborz, USA
$40.00
2014/07/29 Mahin, USA
$77.62
2014/07/29 Amin, Sweden
$15.00
2014/07/24 Pagah, USA
$15.00
2014/07/22 Eskandar, Germany
$25.00
2014/07/22 Samira, England
$15.00
2014/07/08 Javad, USA
$50.00
2014/06/29 Ardy, Canada
$50.00
2014/06/27 Yousef, Germany
$50.00
2014/06/27 Mohammad, USA
$15.00
2014/06/27 Nassim, Austria
$100.00
2014/06/27 Bahram, USA
$25.00
2014/06/27 Eskandar, Germany
$25.00
2014/06/21 Mohammad, India
$15.00
2014/06/21 Heros, USA
$25.00
2014/06/01 Saeid, USA
$15.00
2014/06/01 Javad, Iran
$25.00
2014/05/23 Masoud
$25.00
2014/05/23 Ida, USA
$15.00
2014/05/23 Seyede, USA
$15.00
2014/05/23 Ardy, Canada
$15.00
2014/05/22 Ziaullah, Holand
$15.00
2014/05/22 Masoud
$25.00
2014/05/18 Ahmadian, Belgum
$25.00
2014/05/18 Elham, Canada
$25.00
2014/05/12 Vahid, Switzerland
$100.00
2014/05/12 Amir, Australia
$25.00
2014/05/12 David, USA
$15.00
2014/05/12 Mohn, Canada
$75.00
2014/05/05 Rajab, USA
$25.00
2014/05/05 Nazar, Canada
$25.00
2014/05/02 Jalil, England
$50.00
2014/04/24 John, USA
$25.00
2014/04/24 Alireza, Canada
$30.00
2014/04/24 Shaghayegh, Sweden
$15.00
2014/04/24 Morteza, Norway
$25.00
2014/04/24 Taha, Belguim
$25.00
2014/04/17 Morteza, USA
$50.00
2014/04/17 Mustafa, Canada
$15.00
2014/04/17 Farshid, USA
$50.00
2014/04/17 Taha, Belguim
$25.00
2014/04/17 Siamak, Sweden
$30.00
2014/04/17 Puyan, Canada
$15.00
2014/03/29 Said, USA
$25.00
2014/03/29 Ramin, Dubai
$25.00
2014/03/29 Mehmet, Turkey
$25.00
2014/03/29 Sohrab, Canada
$50.00
2014/03/29 Ahmed, USA
$25.00
2014/03/29 Saif, USA
$50.00
2014/03/29 Bahin, USA
$25.00
2014/03/29 Manochehr, USA
$50.00
2014/03/29 Sohrab, Austria
20 Euros
2014/03/28 Ladan, USA
$25.00
2014/03/28 Mehdi, Germany
$25.00
2014/03/28 Reza, France
$25.00
2014/03/28 Shadi, Canada
$25.00
2014/02/23 Shahab, Holand
$25.00
2014/02/23 Rumi, England
$25.00
2014/02/23 John, England
$25.00
2014/02/23 Abdorreza, Sweden
$50.00
2014/02/22 Nahid, USA
$25.00
2014/02/22 Mustafa, Canada
$15.00
2014/02/22 Mehran, Norway
$25.00
2014/02/22 Ray, USA
$25.00
2014/02/22 Sara, Argentina
$15.00
2014/02/22 Zarintaj, Canada
$25.00
2014/02/22 Ghafar, Belguim
$25.00
2014/02/22 Mosstafa, Germany
$25.00
2014/02/22 Shahriar, USA
$25.00
2014/02/08 Sadegh, Germany
25 Euro
2014/02/08 Ali, England
$25.00
2014/02/08 Mahtab, England
$40.00
2014/02/08 Nader, USA
$25.00
2014/02/08 Abdorreza, Sweden
$15.00
2014/02/08 Sussan, USA
$25.00
2014/02/08 Ali, USA
$15.00
2014/02/03 Abbas
15.00 Euro
2014/01/20 Jafar, USA
$15.00
2014/01/11 Parviz, USA
$50.00
2014/01/09 Saeid, USA
$25.00
2014/01/07 Arash, USA
$15.00
2014/01/07 Hosein, Denmark
$182.54
2014/01/05 Essi, USA
$25.00
2014/01/05 Farid, Canada
$25.00
2014/01/01 Mahin, USA
$100.00
2014/01/01 Aslan, USA
$30.00
2013/12/31 Farhad, Ireland
$25.00
2013/12/31 Azadeh, Spain
$25.00
2013/12/21 Iraj, Canada
$15.00
2013/12/21 Rassol, Sweeden
$15.00
2013/12/20 Esahak, Canada
$25.00
2013/12/14 Roger, USA
$30.00
2013/12/12 Hamza, England
$15.00
2013/12/10 Fatima, USA
$30.00
2013/12/07 Mehrdad, USA
$25.00
2013/12/03 Abdul, UAE
$15.00
2013/12/03 Ali, USA
$25.00
2013/11/14 Kazem, USA
$100.00
2013/11/14 Masoud, USA
$15.00
2013/11/13 Morteza, USA
$50.00