کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
12694آخرین تابستان کلینکزورهرمان هسه
29028آخرین حرف خزان (دفتر اول) علیرضا خالو کاکایی (ع. طارق)
3065آخرین خنده لیلامهری حاجی نژاد
28105آخرین خنیاگراُ.هنری ترجمه علی فامیان
25228آخرین دفاع (و مجموعه: شعر، نقد، ترجمه و مصاحبه) خسرو گلسرخی
12671آخرین دورگهمجتبی ورشای
9746آخرین روز یک محکوم و کلود ولگردویکتور هوگو
27142آخرین روزهای امپراتوری شورویدیوید رمنیک ترجمه حسین آهویی
28547آخرین روزهای شاه (پایان سلطنت و درگذشت شاه) هوشنگ نهاوندی
22776آخرین روزهای لطفعلیخان زند هارفورد جونز
22524آخرین روشنایی تيودور كاليفاتيدوس
21821آخرین ستاره محمود فارانی
9416آخرین سفر زرتشتفرهاد کشوری
4366آخرین سفر شاهویلیام شوکراس
2680آخرین سنگر آزادیرحیم رئیس نیا
24809آخرین طنابامیر عشیری
27013آخرین عاشق حسن شکاری
26013آخرین عاشقحسن شکاری
2732آخرین فریاد مسجد فیض محمد مشهدموسی کرمپور (ابو عامر)
28932آخرین لحظه آلفرد هیچکاک