کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
27467آزاد زنانحمزه سردادور
11680آزادي معنوي چيستهارولد كلمب
4328آزادگان در بندابراهیم عباس زاده
10049آزادیجبهه دموکراتیک ملی ایران
4311آزادیاحسان نراقی
500آزادی انسان ایرانیکوروش عرفانی
6241آزادی حق انتقاد از اسلام استمنوچهر جمالی
8321آزادی را آینده رقم می زندادوارد شوارد نادزه
15449آزادی رنگ و خندهمسعود خیام
12683آزادی و خیانت به آزادی شش دشمن آزادی بشرآیزا برلین
25261آزادی و دولت فرزانگیفردریش شیلر
9841آزادی و سازمانبرتراند راسل
28826آزادی و صلح قیصر خسروان (محمّد کللی)
19042آزادی و فرهنگمصطفی رحیمی
7108آزادی چگونه به دست می آید؟مرکز مطالعات دفاع استراتژیک بی خشونت
9626آزادی یا مرگنیکوس کازانتزاکیس
1979آزردگان جلد دوفدور داستایوسکی
1980آزردگان جلد سهفدور داستایوسکی
1981آزردگان جلد چهارفدور داستایوسکی
1978آزردگان جلد یکفدور داستایوسکی