کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
7780آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (5)بیژن بید آباد
7779آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (6)بیژن بید آباد
7778آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (7)بیژن بید آباد
22610آثار علوی محمد مسعودی مروزی
30763آثار فارسی سهروردی (رساله العشق، آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، صفیر مرغ، رساله فی حالة الطفولیه، لغت موران) شیخ شهاب الدین سهروردی
5181آثار قلم اعلی جلد دوممیرزا حسین علی نوری بها الله
15481آثار منتخب در دوازده جلد – 2لنین
30427آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 1) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30436آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 10) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30437آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 11) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30438آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 12) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30428آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 2) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30429آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 3 ) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30430آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 4) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30431آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 5) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30432آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 6) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30433آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 7) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30434آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 8) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30435آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 9) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
25242آثار منظوم میرزا محمود غنی‌زاده فضل‌الله غنی‌زاده