کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
30434آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 8) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
30435آثار منتخب لنین (در دوازده جلد – 9) لنین، ترجمه م. پور هرمزان، ع. بیات
25242آثار منظوم میرزا محمود غنی‌زاده فضل‌الله غنی‌زاده
20826آثار و احوال کاظم زاده ایرانشهر کاظم زاده ایرانشهر
753آثار و افکار میرزا آقاخان کرمانیمرتضی راوندی
8441آثار و بقایای دهکده های پارتی «اشکانی» در مغان آذربایجانکامبخش فرد
1994آثار و مقالات دکتر تقی ارانیتقی ارانی
30296آثار و مقالاتی از داریوش شایگان داریوش شایگان
19253آثارالبلاد و اخبار العباد زکریا بن محمد بن محمود قزوینی
24339آثاری از رفیق بهروز دهقانیفعالین جنبش نوین کمونیستی ایران
26211آثاری از شعرای آذربایجان ح‌ صدیق
21026آجودانباشی حسين خان نظام الدوله محمد مشیری
26423آخر بازی کرسپائول کرس، ترجمه هادی مومنی
11925آخرين كوچعلي اكبر نقي پور
11839آخرين نسل برترعباس معروفي
9164آخری پیغامروح الله خمینی
21426آخرین آرزو اسد اله حبیب
6122آخرین آهنگکارو
21476آخرین انار دنيا مریوان حلبچه ای
4309آخرین انقلاب بزرگرابین رایت