کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
1864آثار ایران جلد اول
1875آثار ایران جلد دوم جزو اولعلی پاشا صالح
22746آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد دوم حمید ایزد پناه
22745آثار باستانی و تاریخی لرستان جلد نخست حمید ایزد پناه
30207آثار تاریخی فیروزکوه ناصر پازوکی طرودی
5378آثار جعفریمحمد جعفر حسینی
29587آثار خوشنویسان مازندران اداره کل ارشاد اسلامی مازندران
1936آثار ساسانی خلیج فارسجواد بابک راد
8631آثار ساسانی خلیج فارسجواد بابک راد
15668آثار شهر های باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عماناحمد اقتداری
22399آثار عتیقه بامیان در هزارستان گودارخانم گودارو پرفسور هاکن
22398آثار عتیقه بودایی بامیان گودار خانم گودارو پرفسور هاکن
2067آثار عتیقه کوتل خیرآبادژوزف هاکن
32900آثار عجم (جلد اول) محمد نصیر فرصت شیرازی
32901آثار عجم (جلد اول) محمد نصیر فرصت شیرازی
32902آثار عجم (جلدهای اول و دوم – چاپ قدیم) محمد نصیر فرصت شیرازی
7784آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (1)بیژن بید آباد
7783آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (2)بیژن بید آباد
7782آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (3)بیژن بید آباد
7781آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (4)بیژن بید آباد