کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
8441آثار و بقایای دهکده های پارتی «اشکانی» در مغان آذربایجانکامبخش فرد
1994آثار و مقالات دکتر تقی ارانیتقی ارانی
24339آثاری از رفیق بهروز دهقانیفعالین جنبش نوین کمونیستی ایران
26211آثاری از شعرای آذربایجانح‌ صدیق
26423آخر بازی کرسپائول کرس، ترجمه هادی مومنی
11925آخرين كوچعلي اكبر نقي پور
11839آخرين نسل برترعباس معروفي
9164آخری پیغامروح الله خمینی
6122آخرین آهنگکارو
4309آخرین انقلاب بزرگرابین رایت
1976آخرین ایستگاهاریش ماریا ریمارک
5277آخرین بازمانده از نسل ... هم سرشتهمسرشت
26422آخرین برگهوشنگ موستوفی
12694آخرین تابستان کلینکزورهرمان هسه
3065آخرین خنده لیلامهری حاجی نژاد
28105آخرین خنیاگراُ.هنری ترجمه علی فامیان
25228آخرین دفاع (و مجموعه: شعر، نقد، ترجمه و مصاحبه)خسرو گلسرخی
12671آخرین دورگهمجتبی ورشای
9746آخرین روز یک محکوم و کلود ولگردویکتور هوگو
27142آخرین روزهای امپراتوری شورویدیوید رمنیک ترجمه حسین آهویی