کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18879مهر و مشتریمحمد عصار تبریزی
18878خمسه دهلوی ، نظامی گنجویدهلوی ، گنجوی
18877شاهنامهفردوسی
18876قاجار البوم
18875بابر امپراتور هندوستان بابر نامه
18874قصص الانبیااسحاق بن ابراهیم نیشابور
18873سوز و گداز نوعیمحمد رضا نوعی خبوشانی
18872حافظحافظ
18871شرح الخلاصه فی الحسابرمضان بن ابی حورایراه جزایری
18870رسالات عوض و قافیهسیفی
18869فردا روز دیگری است
18868فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین جلد چهارممحمود پناهیان
18867فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین جلد سوممحمود پناهیان
18866فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین جلد دوممحمود پناهیان
18865فرهنگ جغرافیایی ملی ترکان ایران زمین جلد اولمحمود پناهیان
18864من قاتل پسرتان هستماحمد دهقان
18863توروتومبومیکل انجل استوریاس
18862دانش و و اقعیاتمیفریمن
18861ایرانیان در گذشته و حالا .س . وولنسن
18860تاریخ ایران و اروپا جلد اولعباس پرویز