کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
5380آثار الشیعه الانامیهعبدالعزیز
5333آثار القیامه فی حجاج الکرامهنواب شاه جهان بیگم
1864آثار ایران جلد اول
1875آثار ایران جلد دوم جزو اولعلی پاشا صالح
5378آثار جعفریمحمد جعفر حسینی
1936آثار ساسانی خلیج فارسجواد بابک راد
8631آثار ساسانی خلیج فارسجواد بابک راد
15668آثار شهر های باستانی سواحل و جزایر خلیج فارس و دریای عماناحمد اقتداری
2067آثار عتیقه کوتل خیرآبادژوزف هاکن
7784آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (1)بیژن بید آباد
7783آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (2)بیژن بید آباد
7782آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (3)بیژن بید آباد
7781آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (4)بیژن بید آباد
7780آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (5)بیژن بید آباد
7779آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (6)بیژن بید آباد
7778آثار عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی بر صنعت سیمان (7)بیژن بید آباد
5181آثار قلم اعلی جلد دوممیرزا حسین علی نوری بها الله
15481آثار منتخب در دوازده جلد – 2لنین
25242آثار منظوم میرزا محمود غنی‌زادهفضل‌الله غنی‌زاده
753آثار و افکار میرزا آقاخان کرمانیمرتضی راوندی