کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18919بازخوانی ده شبماندانا زندیان
18918منتخب کتاب اغانیمحمد علی خلیلی
18917معرفت شناسی و فلسفه علم دفتر اول از مجموعه پژوهشی "فلسفه تطبیقی "محمود رضاقلی
18916تاریخ و پندهایشاناحمد کسروی
18915اسلام رادیکال مجهاهدین ایرانیپرواند ابراهامیان
18914تبار های دولت استبدادیپری اندرسون
18913گذار از عهد باستان به فئودالیسم جلد دومپری اندرسون
18912گذار از عهد باستان به فئودالیسم جلد اولپری اندرسون
18911سیاست اروپا در ایرانمحمود افشار
18910بن بستمرتضی کیوان
18909هشت نامه به چریک های فدائی خلقمصطفی شعاعیان
18908فرهنگ موسیقی روسمحمد ب فراهانی
18907صدایی امدن گرفته بودپدرام مجیدی
18906زکریای رازی ، دانشمند وطبیب روشندل بودپدرام مجیدی
18905مجموعه مقالات تاریخی و فرهنگی (1)جواد مفرد کهلان
18904تاریخ اساطیری تطبیقی ایران باستان جلد دهمجواد منفرد کهلان
18903تاریخ اساطیری تطبیقی ایران باستان جلد نهمجواد منفرد کهلان
18902تاریخ اساطیری تطبیقی ایران باستان جلد هشتمجواد منفرد کهلان
18901تاریخ اساطیری تطبیقی ایران باستان جلد هفتمجواد منفرد کهلان
18900ویتیا ماله یف دردبستان و در خانهنیکولای نوسوف