کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18939انارکوسندیکا لیسمرودلف روکر
18938پنجاه نکته ریز خانه داریپریا گوهریان
18937فیزیک برای همهل . لاندانو اگیتا یگا ارود سکی
18936اندیشه های بنیادین و ریشه های تاریخیحسن بن علی سقاف
18935سفرنامه برادران امیدواربرادران امیدوار
18934ملی گرایان و افسانه های دموکراسیبهزاد کاظمی
18933ماده و انرژیماروین تالمن
18932کودک نویناشو
18931خلاقیت
18930برصیصای عاشقاکبر یادگاری
18929فلسفه و علم و مقدمه ای بر فلسفه انتخاباحمد یاسان
18928انارشیسمجورج وودکات
18927فراسوی مارکسیسم و پسامدرنیسمانتونیو گرامشی
18926ایران دیکتاتوری و توسعهفرد هالیدی
18925شهر نشینی در ایرانفرح حسامیان گیتی اعتماد محمد رضا حائری
18924دختری بنام گلی
18923روز استثنایی المردیوید مک کی
18922کلمات منجی توحیدی از زندان ولی فقیهحسین کاظمی بروجردی
18921کوکی لینوکس بزبان فارسیحسام الدین توحید
18920عروسک و کوتولهوالتر بنیامین